donderdag 22 mei 2014

Brief van een moeder (2)

Op 25 augustus 1908 verjaart Pierre Bogaers (1864-1942) en zijn moeder Isabelle Bogaers-Pollet schrijft hem onderstaande liefdevolle brief. Haar man Vincent Bogaers is zeven jaar eerder in 1901 in Brussel overleden. Pierre was hun eerste kind en de moeder beschrijft in de brief de geboorte in 1864. 1908 was een turbulent jaar voor de familie Bogaers, de textielfabriek aan de Tuinstraat op de hoek van de Antoniusstraat brandde op 15 januari tot op de grond af. In augustus van dat jaar werd er nog druk gewerkt aan de nieuwbouw. De moeder spreekt de hoop uit, dat de nieuwbouw welvaart gaat brengen, een hoop die niet bewaarheid zou worden. Pierre Bogaers moest in 1923/1925 de N.V. Bogaers en Zoon Wollenstoffenfabrieken liquideren en verliet Tilburg in 1927 om zich te vestigen in Kapellen, bij Antwerpen. Het zou de laatste verjaardag zijn, die ze van haar zoon zou meemaken, ze overleed in mei 1909, 65 jaar oud.

Tilburg, 24 augustus 1908

Dierbare Pierre,

Uwen geboorten dag mijn goeden zoon, is voor mij rijk aan heerlijke herinneringen ! Immers gij waart onze eersten lieveling; uwe geboorte werdt dan ook met groote dan ook met groot verlangen verwacht, zoo tusschen 24 en 25 augustus (nacht). Grootpa Bogaers al biddende op zijn kamer bleef evenzoo Grootma Pollet, papa en tante Antje schoone en statige Vrouw van Minister Mutsaers te ’s Hage, die mij bewaakte alsmede docter Kieckens, die aanwezig was om vijf uur ’s morgens was het gelukkig oogenblik daar, en werdt gij besten Pierre als klein lieftallig wigt in ons midden met groote vreugde ontvangen ! Voor mij was het één der gelukkigste dagen mijns levens.Juist was het den geboortendag van Uwen onvergetenlijken goeden vader ! dus groot dubbel Feest daarbij. Om 9 uren den plechtigen doop in de sacristie der groote kerk, door Heeroom Gerard wijl’ u zijnen eersten doopeling waart als beginnend jong priester.
Sedert is er veel tijd vervlogen, besten Pierre en zijn uw haaren vergrijst, echter staat mij dit alles nog levendig voor de geest, uwe kinderjaren en uwe verdere levensdagen ! Gij zijt braaf godsdienstig, en ook gelukkig en zie u dierbare Pierre met moederlijke fierheid en vreugde aan, vooral nog meer op dezen dag, wenschende dat de Goede God u zegenen Anna en uw beide zonen uwe voetstappen mogen drukken, dat uwe zaken mogen wel gaan, en door den nieuwen opbouw de fabriek en der nieuwe inrichting u ook nieuwe winstenvoordeel en vooruitgang zal opleveren. Leef dan nog lang en gelukkig, besten Pierre met het genot eener goede gezondheid, leef daarom kalm en rustig, en doet alles met bedaardheid zulks zal veel tot nut en voordeel vooral voor uwe gezondheid bijdrage.

Ontvang Beminden Pierre met Anna, Vincent en lieven Piet vele hartelijke groeten en omhelzingen van
Uwe zeer liefhebbende mama Isabelle Bogaers-Pollet

P.S. Ontvang mijne vele gelukwenschen met het eind examen van Vincent.

Deze brief werd onlangs geschonken aan het Archief en is opgenomen bij de andere documenten van de fabriek en familie Bogaers (1116).

Link naar brief van een moeder (1)


 

 

Geen opmerkingen: