zaterdag 29 juni 2013

Sprokkels uit het notarieel archief (I)


Akte van bekendheid

Josephus Johannes Hoctin trouwde te Utrecht op 24 april 1838 met Barbara Maria Francisca Achterbergh. Hun enig kind Ludovicus Franciscus Josephus Maria werd op 25 augustus 1839 te Tilburg geboren. Nog geen maand later overleed de moeder van dat kind op 11 september 1839 eveneens te Tilburg. Uit de memorie van successie opgemaakt na haar overlijden (kantoor Tilburg inv. nr. 50, memorie 83) blijkt dat zij een testament heeft gemaakt, waarbij zij haar echtgenoot legateert. Haar enig erfgenaam is echter haar zoontje van nog geen 3 weken oud. Zij laat o.a. enige huizen te Utrecht en enkele percelen weiland na te Jutphaas. Haar zoontje overleed te Tilburg op 20 november 1839. Hij laat, als enig erfgenaam van zijn moeder, genoemd onroerend goed na (memories van successie kantoor Tilburg, inv. nr. 50, memorie 84). Vader Josephus Johannes Hoctin hertrouwde op 23 februari 1841 te Haarlem met Johanna Gertruida Nolet en overleed op 30 januari 1844 te Neerbosch (bij Nijmegen). Op 8 april 1843 wordt te Tilburg een akte van bekendheid opgemaakt waaruit blijkt dat Josephus Johannes Hoctin enig erfgenaam is van zijn zoontje uit zijn eerste huwelijk (notarieel archief Tilburg inv. nr. 279, akte 63, scan 246). Niet duidelijk is waarom deze akte is opgemaakt. In de akte wordt vermeld, dat deze is opgemaakt ten behoeve van wie zulks mocht aangaan:  
Ontbinding van een vennootschap en oprichting van een nieuwe vennootschap

Op 4 januari 1853 wordt de vennootschap tot uitoefening van de wolhandel onder de firma van Gebroeders Deen, in 1844 aangegaan door Joseph Deen, later voortgezet door zijn weduwe Betje Isaacs, en Mozes en Izaak Deen opgeheven (notarieel archief Tilburg inv. nr. 308, akte 2, scan 1):Op 24 januari 1853 stappen Mozes en Izaak Deen, kooplieden en fabrikanten, beiden wonende Tilburg, naar een notaris om een (nieuwe) vennootschap op te richten onder de naam Firma Gebroeders Deen met als doel handel drijven in wollen en het fabriceren van katoenen goederen (notarieel archief Tilburg inv. nr. 308, akte 11, scan 14):


Inventaris van roerende goederen 

Op 7 februari 1878 stapt Henri Hubert Lommen (officieel heet hij Hubertus Henricus Lommen), fabrikant in verfwaren en vernissen, als weduwnaar van Cornelia Petronella Smits (overleden Tilburg 17 november 1877) als vader van hun zeven kinderen naar een notaris om een inventaris op te maken van de roerende goederen, die zich in zijn huis aan het Goirke bevinden (notarieel archief  Tilburg, inv. nr. 361, akte 36, scan 72) 
De roerende goederen worden per vertrek geïnventariseerd. Achtereenvolgens komen de benedenvoorkamer links, keuken, kelder, kamer nr. 2, kamer nr. 3, de plaats en remise aan de orde.
Tot de waardevollere zaken uit de boedel behoren: een pianino met stoeltje en kleed (waarde f 300), wijn en likeuren (f 300), heerenlijf- en bovenkleederen ( f 300), dameslijf- en bovenkleederen (f 280),  een paard (f 600) en een barouchette (soort rijtuig) (f 750). De totale waarde van de roerende goederen bedraagt bijna f 6600. 

vrijdag 28 juni 2013

Tilburg: evenementenstad? Waar zijn de beelden dan?


Het evenementenseizoen is alweer een tijd geleden van start gegaan. Ook in Tilburg natuurlijk,  met festivals als Roadburn, Gypsy, HapStap en de Meimarkt niet te vergeten. En ondanks het herfstige weer komen er nog een paar grote (zomer-) feesten aan: Mundial, de Kermis, T-Parade, Ten Miles en Incubate. 

kan  Mundial 2010

Zoals ik al eerder schreef, is er in de onze fotocollectie een "gat" ontstaan: sinds de komst van de digitale fotografie komen er weinig recente foto's binnen. Maar wat zou het geweldig zijn als we de fotocollectie kunnen aanvullen met beelden van de evenementen van dit jaar. Zo zal het totaal vernieuwde Festival Mundial vast mooie plaatjes opleveren. De beelden van dit evenement, maar ook van al die andere, willen we graag bewaren op een manier die van een archief verwacht mag worden: voor de "eeuwigheid". 

We vragen daarom enthousiaste (amateur-) fotografen af en toe een foto te taggen aan onze Facebookpagina of rechtstreeks op te sturen naar foto@regionaalarchieftilburg.nl. Wil jij je foto ook door het archief laten bewaren en voor "iedereen" ter beschikking stellen? Het archief is ook geïnteresseerd in jouw KijkopTilburg
Ter inspiratie heb ik een kleine selectie op Flickr gezet van Mundial, Muzeconcerten (zijn die er nog??) Kermis, etc., foto's die al eerder werden afgestaan aan het archief.

Voor alle duidelijkheid:  we zoeken "documentaire" foto's, typisch Tilburg, herkenbaar Tilburg. Portetten en zeker foto's van kinderen nemen we niet op in de collectie. Wil je je foto's taggen via facebook of rechtstreeks sturen naar  foto@regionaalarchieftilburg.nl (maximaal 10 , maar eentje is ook prima). Kijk voor meer info op KijkopTilburg

zaterdag 22 juni 2013

Vrouw, zes maanden getrouwd geweest, moeder van acht kinderen

Het zal niet vaak voorkomen, dat een vrouw vóór haar huwelijk 5 kinderen krijgt, tijdens haar huwelijk geen en ná haar huwelijk 3 kinderen. Maar Johanna Dickens leverde deze unieke (?) prestatie.

Johanna Dickens, geboren Weelde 1 november 1806, werd te Tilburg ongehuwd moeder van acht kinderen. De eerste vijf kinderen werden vóór haar huwelijk geboren:

1          Anna Cornelia, geboren 12 september 1827, overleden Tilburg 1 februari 1832

2          Franciscus, geboren 6 april 1832

3          Maria Cornelia, geboren 28 augustus 1834, overleden Tilburg 2 oktober 1834

4          Johanna Maria, geboren 26 december 1835

5          Cornelia, geboren 13 oktober 1837

Bij de eerste drie kinderen heet de moeder Dikkens.

Op 22 februari 1838 trouwde Johanna Dickens te Tilburg met Franciscus Baak. Hij erkent daarbij haar drie kinderen. Net zes maanden later overleed Franciscus Baak op 3 september 1838.

Maar dat is nog niet het einde van het verhaal.

Ná zijn overlijden werd  Johanna nog driemaal ongehuwd moeder te Tilburg:

6          Adriaan, geboren 29 juni 1840

7          Cornelis, geboren 7 juni 1842

8          Wilhelmina, geboren 7 mei 1846

Bij deze drie kinderen heet de moeder Dickens.

Dochter Wilhelmina trouwde op 3 oktober 1867 te Tilburg met Mathias van Hautum. In de geboorteakten van hun kinderen wordt de vader soms van Houtum genoemd en de moeder Wilhelmina Dicken. En dat is vragen om moeilijkheden. En dat bleek in 1905. Zonen Adrianus van Hautum geboren Tilburg 3 mei 1879 en Johannes Adrianus van Houtum geboren Tilburg 26 april 1883 hebben beiden trouwplannen. De broers hebben dus verschillende achternamen en bovendien is bij de jongste broer de achternaam van de moeder in de geboorteakte gespeld als Dicken.
In de geboorteakte van Adrianus heet de vader van Hautum en de moeder Dickens:
De ouders van de broers zijn beiden in 1904 overleden en daarom stapt een oudere broer Franciscus Cornelis van Hautum als voogd over Johannes Adrianus naar de arrondissementsrechtbank in Breda om de fouten te laten corrigeren. Verder wil hij ook dat er een correctie wordt aangebracht in de overlijdensakte van Johanna Dikkens, overleden Tilburg 23 januari 1882, als weduwe van Johannes Baak. De rechtbank gaat met de correcties van de geboorteakte accoord, maar niet met de correctie van de overlijdensakte, omdat Johanna Dikkens de natuurlijke moeder was van Wilhelmina Dickens en er tussen Johannes Adrianus van Hautum en Johanna Dikkens geen bloedverwantschap bestaat. Desondanks wordt de overlijdensakte toch gecorrigeerd: Dikkens wordt gewijzigd in Dickens, maar de rechtbank heeft niet in de gaten gehad dat er nóg een fout stond in de overlijdensakte: de overledene was geen weduwe van Johannes Baak, maar van Franciscus Baak.
De gecorrigeerde geboorteakte van Johannes Adrianus: 
De gecorrigeerde overlijdensakte van Johanna Dickens, zij blijft echter weduwe van Johannes Baak, in plaats van van Franciscus Baak:
Het vonnis van de arrondissementsrechtbank is ingeschreven in het geboorteregister van 1905 (akte 839 scan 213 e.v.):


De broers trouwden beiden op 5 juli 1905 te Tilburg, Adrianus met Johanna Maria van Hattem en Johannes Adrianus met Johanna Maria van den Hout.

Hun jongste broer Theodorus Adrianus Matthias geboren Tilburg 15 oktober 1888 trouwde overigens op 5 oktober 1910 te Tilburg als van Houtum(!) met Maria Catharina van Dijk.


  

donderdag 20 juni 2013

20 juni geen chat ivm bedrijfsuitje

Op donderdag 20 juni zal er in de avond geen chatdienst beschikbaar zijn wegens een bedrijfsuitje van Regionaal Archief Tilburg. Vanaf maandag 24 juni kan u via onze website weer met ons chatten.

woensdag 19 juni 2013

Donderdag 20 juni vanaf 11.00 uur gesloten. Gaan we het schip in....?

Missen we de boot..................?
Na donderdag 20 juni weten we het.
Op deze dag gaan we op bedrijfsuitje en er is ons verzekerd dat we moeten roeien met de riemen die we hebben.....
Om die reden is Regionaal Archief Tilburg deze dag vanaf 11.00 uur gesloten.
Vrijdag 21 juni 9.30 uur steken we weer met frisse moed van wal........

Huisnummers in Tilburg

De bevolkingsregisters zijn een rijke bron van informatie. Niet alleen de samenstelling van een gezin, de beroepen die uitgeoefend werden maar ook van alles over wat komt en gaat in een huis. Helaas was de plaats waar het huis stond tot nu toe lastig terug te vinden.

 Al vanaf de late middeleeuwen komen er in Tilburg straatnamen voor. Deze namen ontstonden in de volksmond en verwezen meestal naar de bestemming, de geografische ligging, terreingesteldheid of naar een bewoner. Een overzicht van de rond 1870 bekende straatnamen vindt u hier.
 In 1880 nam de gemeenteraad het besluit om straatnaambordjes te laten vervaardigen en op 8 oktober 1881 stelde de gemeenteraad een eerste lijst met 87 straatnamen vast. Maar dit betekende nog niet dat de huisnummering per wijk verdween. Tilburg was vroeger administratief onderverdeeld in 13 wijken en vanaf 1889 zelfs veertien wijken. De wijken werden aangeduid met een letter. Huizen werden per wijk genummerd waarbij het nummer vooraf gegaan werd door de letter van de wijk. Pas in 1910 ging men over tot straatgewijze nummering. De straten liepen hierbij van noord naar zuid en van oost naar west, met de oneven nummers aan de rechterzijde en de even nummers aan de linkerzijde. alleen bij pleinen werd doorlopend genummerd. Dit systeem wordt tot op de dag van vandaag nog steeds gehanteerd in Tilburg.
Vooral doordat er steeds meer huizen werden gebouwd op open plekken tussen de bestaande bebouwing was het een aantal keren nodig om alle huizen een nieuw nummer te geven. De laatste grootscheepse vernummering vond plaats in 1910 toen de wijkgewijze nummering plaats maakte voor de vernummering per straat.
Dankzij de inspanningen van Rob van Putten is het nu eenvoudig om van een Tilburgse huisnummering (eigenlijk wijknummering) van 1890 naar de huidige tijd te gaan.
Via de startpagina van Regionaal Archief Tilburg vindt u de omnummeringslijstendinsdag 18 juni 2013

Verkeer en vervoer in Brabant

Onlangs verscheen het boek ‘Verkeer en vervoer in Brabant, 1814-1940’. Op vrijdag 14 juni 2013 werd dit nieuwe boek gepubliceerd in de Universiteit van Tilburg, onder grote belangstelling. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan Ing. Ruud van Heugten van de Provincie Noord Brabant.


Auteur Frans Kense beschrijft samen met een tiental auteurs het verleden van vervoer in Brabant. In zestig artikelen wordt een variëteit aan onderwerpen geboden als beurtschippers, stadspoorten, tolhuizen, ossenkarren en stoomtrammetjes. Maar ook de voor Nederland unieke eerste vlucht van een vliegtuig. Hierbij is ruim gebruik gemaakt van de vele bijzondere afbeeldingen uit het fotoarchief van Regionaal Archief Tilburg.


Frans Kense had bij de boekpresentatie een model meegenomen van dat eerste vliegtuig dat over Brabant vloog. Krelis Swaans, wonend in de Hasselt, vertelde een anecdote bij dit model. In de Hasselt schijnt een vrouw verwonderd uit haar huis te zijn gekomen toen dit eerste vliegtuig kwam overvliegen. Ze keek naar dat gevaarte in de lucht en riep uit: "Kijk, daar gaat een vliegend weefgetouw door de lucht!"zaterdag 15 juni 2013

De toevallige vondst van een olografisch testament


Maria Antonia Mutsaers maakte, voor zover bekend, vier olografische (eigenhandig geschreven) testamenten en één openbaar testament, alle voor Tilburgse notarissen.

Haar eerste olografisch testament gaf zij in bewaring aan notaris  P. G. Molengraaff  op 4 augustus 1841 (notariële archieven Tilburg, toegang 115, inv. nr. 241-II (nog niet gescand) akte 29, fiche 4). In de marge is vermeld “Dit testament is teruggenomen den 2 Aug. 1845” en dat testament is inderdaad aan de testatrice teruggegeven door notaris H. B. Beckers  op 2 augustus 1845 (inv nr. 281, akte 106, scan 283):Tien dagen later, op 12 augustus 1845, geeft zij haar tweede olografisch testament in bewaring aan notaris Beckers (inv. nr. 281, akte 109,  scan 291): 
In de marge van de akte is vermeld  “teruggenomen den 1 Augustus 1850” en ook dit testament is inderdaad aan de testatrice teruggegeven door notaris Beckers  op 1 augustus 1850 (inv. nr. 286, akte 42, scan 85):


Op 8 augustus 1850 geeft de testatrice haar derde olografisch testament in bewaring aan notaris Beckers (inv. nr. 286, akte 43, scan 86):
Hoewel er in de marge niets wordt vermeld over een eventuele teruggave aan de testatrice, heeft notaris J.A. Daamen op 3 augustus 1855 het testament aan de testatrice teruggegeven en wel op 3 augustus 1855 (inv. nr. 323, akte 240, scan 93).

De testatrice geeft op dezelfde 3 augustus 1855 haar vierde olografisch testament in bewaring aan notaris Daamen (inv. nr. 323, akte 241, scan 94):De testatrice maakt een vijfde, dit keer openbaar, testament voor notaris Daamen op 14 juni 1856 ( inv. nr. 324, akte 181, scan 381):
Daarbij benoemt zij Jacobus Antonius Adrianus Kerstens tot uitvoerder van haar uiterste wilsbeschikkingen, reeds gemaakt of nog te maken. Er wordt met geen woord gerept over het testament van 3 augustus 1855.

Op 8 november 1857 overlijdt Maria Antonia Mutsaers te Tilburg. Uit de memorie van successie opgemaakt kort naar haar overlijden blijkt dat zowel het vierde olografisch testament als het vijfde openbaar testament  beiden hun rechtsgeldigheid hebben behouden (memorie van successie  kantoor Tilburg inv. nr. 71, memorie 236, op microfiche ter inzage bij RAT). 

Op de dag van overlijden van de testatrice wordt het vierde olografisch testament door notaris Daamen in bijzijn van de Tilburgse kantonrechter geopend. Er wordt slechts een omschrijving van het testament gegeven, geen letterlijke weergave van de inhoud (toegang 41: archief van het Kantongerecht van Tilburg 1838-1930, inv nr 423 akte 141, 8 november 1857 (BHIC)). In de akte wordt vermeld dat notaris Daamen dat testament bij zijn minuten zal voegen. Het testament is echter niet aangetroffen in de serie minuutakten verleden voor notaris Daamen in 1857, waar je het in eerste instantie zou verwachten.

Een tweede mogelijkheid voor de vindplaats van het testament  zou akte 241 van 3 augustus 1855 zijn (de akte van in bewaringgeving van het testament). Ook daar is het testament niet aangetroffen, maar toevallig ben ik erachter gekomen dat het testament wél bij de minuten van notaris Daamen van 1855 is opgeborgen, maar op een plaats waar je het niet zou verwachten nl. in inventarisnummer 323 tussen akten 233 en 234 (scan 70):


Ik vermoed dat het testament ooit door iemand is ingezien en op de verkeerde plaats is teruggelegd.

Uit het testament blijkt de inhoud van het olografisch testament van 7 augustus 1850, én van dat van 3 augustus 1855, hetgeen feitelijk een correctie is van het testament van 7 augustus 1850. Twee van de vier olografische testamenten zijn dus toevallig teruggevonden. De inhoud van de eerste twee olografische testamenten zal waarschijnlijk voor altijd in nevelen gehuld zijn.

vrijdag 14 juni 2013

Bonte Avond met de Heemkundekring Tilborch

Jan van de Laar aan het woord
Eerder dit jaar ontvingen we een prachtige collectie van de Fokcentrale. Dat kwam binnen via de Heemkundekring Tilborch. Bij de overhandiging ontstond het idee om eens een avond te plannen om over elkaars werk te vertellen. Gisterenavond was het zover, donderdag 13 juni kwamen 23 leden van de Heemkundigekring naar Regionaal Archief Tilburg voor een 'Bonte Avond'.

Ad. van Eijck geeft uitleg
De sfeer was goed, de reeks van vijf korte presentaties was heel interactief, er werd gelachen, vele vragen werden beantwoord (maar één vraag bleef onbeantwoord: waar komt het woord charter vandaan? Iemand die het antwoord weet?) en op deze manier was er een soort 'kijkje in de keuken' bij een aantal projecten. Eén daarvan is gedaan in heel nauwe samenwerking van een groep van de Heemkundekring met het archief: de Bredaseweg in de TilburgWiki. Ad van Eijck en Jan van de Laar gaven een presentatie hoe zij te werk zijn gegaan om alle panden van de Bredaseweg met kadastergegevens in de TilburgWiki te beschrijven.

Yvonne Welings vertelt over Schmidlin
Astrid de Beer vertelde over de charterbank en liet met veel illustraties zien hoe charters geconserveerd, gerestaureerd, beschreven, gedigitaliseerd en getranscribeerd worden. Eén van de deelnemers aan de charterbank was er deze avond bij en had de tip van de avond: lees de charterteksten voor en na transcriptie hardop, anders zijn ze moeilijk te begrijpen. "Het is net als bij de tekst van een prent van Cees Robben, die moet je ook hardop voorlezen, anders snap je er niets van!"

Yvonne Welings vertelde over het fotoboek van Schmidlin en over het oudste charter van Tilburg dat we onlangs van het Bisdom in Den Bosch ontvingen. Jojanneke van Zandwijk demonstreerde Tilburg op de Kaart.

V.l.n.r. Astrid de Beer, Yvonne Welings, Jojanneke van Zandwijk en Ad. van Eijck
Met weer veel stof tot nadenken en nieuwe inspiratie sloten we de avond af. Dank aan de organisatoren en sprekers van de Heemkundekring Tilborch en van het archief!

donderdag 13 juni 2013

Tilburg en de Tour de France


29 juni 2013 start weer een van de grootste wielerspektakels van de wereld, de Tour de France.  Dit jaar zelfs de 100ste editie ! En ook dit jaar zullen weer Nederlandse ploegen deelnemen. Niet velen weten dat twee Tilburgers Ruud de Grood en Piet van Ierlant hebben bijgedragen aan het feit dat ook Nederlanders in Frankrijk zijn gaan rijden.  De dochter van Piet van Ierlant, Marie-Jes heeft een boek geschreven over de relatie tussen Nederland en de Tour de France met als zwaarterpunt de jaren vijftig. Het is recent in eigen beheer uitgegeven en heel overzichtelijk vormgegeven.  Basis voor het boek vormt het archief van Piet van Ierlant, dat ze enkele jaren geleden schonk aan het Regionaal Archief Tilburg.Haar ouders Piet van Ierlant en Marie-Therese Joosen hadden vanaf 1923 een bloeiende dameshoedenzaak in de Heuvelstraat. Vooral haar moeder bestierde de zaak, vader raakte vanaf 1932 betrokken als manager bij de wielersuccessen van Jan Pijnenburg oftewel Jan Kanonbal.  Piet van Ierlant bouwde hierdoor een groot internationaal netwerk op in de wielerwereld.
Het was dan ook niet vreemd dat na de Tweede Wereldoorlog Van Ierlant betrokken raakte bij de organisatie om van start te gaan in de Tour de France. Dat had soms ook heel praktische voordelen, niet iedereen beheerste de Franse taal, maar Piet van Ierlant wel. In 1950 wordt Piet van Ierlant samen met de Jan Pijnenburg door Ru de Grood gevraagd om samen met hem het Touravontuur aan te gaan. Piet werd ploegleider. Kees Pellenaars volgde het jaar daarop Jan Pijnenburg op en Piet van Ierlant -toen al 54 jaar- ging mee als assistent. Bijzondere jaren volgden tot 1958, die in detail door de schrijfster worden beschreven. De schrijfster verhaalt ook over het einde van de samenwerking. Uiteraard is bij de familie Van Ierlant ook een Pontiac horloge bewaard gebleven (Wim van Est).

Marie-Jes Ghering - Van Ierlant heeft met dit boek een eerbetoon willen brengen aan haar vader en daar is ze in geslaagd. Het zou ons niet verbazen als deze geschiedenis ook nog een plaats krijgt in de nog te realiseren Wielerwereld in Rucphen of bij de viering van het 100jarig jubileum van de Tour de France.


M.A. Ghering- van Ierlant, Uit het wielersportarchief van Piet van Ierlant. Nederland en de Tour de France 1936-1958 (Breda mei 2013). 60 ex.

zondag 9 juni 2013

Afsluiting van de digitale cursus Familiegeschiedenis

Zaterdag 8 juni was de afsluitende bijeenkomst van de digitale cursus familiegeschiedenis - een samenwerking tussen het Brabants Historisch Informatie Centrum en Regionaal Archief Tilburg. Verschillende cursisten hebben hun verhaal voorgelezen.

De afgelopen vier maanden zijn 14 cursisten intensief bezig geweest met het leren schrijven van hun eigen familiegeschiedenis. Aan de hand van verschillende schrijf- en zoekopdrachten leerden zij hoe ze genealogische en historische bronnen konden gebruiken en verwerken in een familieverhaal. Verder kregen zij inzicht in de verschillende manieren waarop een verhaal geschreven kan worden. De eindopdracht was dan ook om een boeiend en goedlopend verhaal te schrijven over een voorouder in ca. 1500 woorden.

Nieuw aan de cursus was dat deze geheel digitaal aangeboden werd, afgezien van de begin- en eindbijeenkomst. Lesmateriaal en opdrachten konden de cursisten raadplegen via de digitale leeromgeving. Contact met de docenten verliep voornamelijk via de digitale weg (forum, mail, chat), al wisten cursisten ook - bij niet digitaal op te lossen problemen- de weg naar de studiezaal van het archief te vinden.
Van de cursisten zelf werd een meer actieve rol verwacht dan bij de reguliere cursussen: zij konden hun eigen tempo en tijdstip bepalen, maar juist bij een digitale cursus is zelfdiscipline belangrijk. Het contact tussen de cursisten onderling verliep hoofdzakelijk via het forum. Zij konden daar vragen stellen, op vragen van anderen reageren en - heel belangrijk- elkaars verhalen lezen.

De foto's geven een impressie van een gezellige en geslaagde bijeenkomst. Hoewel er natuurlijk nog enkele verbeterpunten zijn, was de cursus zeker een geslaagd experiment, dat hopelijk voortgezet gaat worden.

zaterdag 8 juni 2013

Dubbel of toch niet?

Zo af en toe stelt de burgerlijke stand ons voor vreemde raadsels, zoals de levensloop van Antonie Aertsen (ook genaamd Antonie Aertse) ons leert. Eerst verandert de achternaam van Aertsen in Aertse en daarna weer in Aertsen. Als die fout is rechtgezet, overlijdt Antonie Aertsen (op papier) ook nog twee keer. Alle reden voor een onderzoek.

Antonie Aertsen  wordt op 23 maart 1826 te Oosterhout geboren:


Hij trouwt voor de eerste keer te Oosterhout op 28 november 1850 met Petronella de Jong:In deze akte wordt de achternaam van de bruidegom gespeld als Aertse, en dat is toegestaan volgens advies van de Staatsraad van 30 maart 1808. Dat advies regelt de wijze, waarop bij verschil in spelling van achternamen deze gerectificeerd dienen te worden, meer bepaald, dat bij het aangaan van een huwelijk geen vonnis van rectificatie nodig is, maar dat een verklaring van identiteit in de huwelijksakte voldoende is.
En dat is hier gebeurd: De vader van de bruidegom is op 19 maart 1844 te Oosterhout overleden als Martinus Aertse en de moeder van de bruidegom verklaart dat dat de juiste spelling is en de geboorteakte "dus" fout is.

Antonius Aertsen gaat dus voortaan door het leven als Antonius Aertse, tot het moment dat hij voor de tweede keer trouwt. Men is al lang vergeten dat de achternaam van de bruidegom in 1850 gewijzigd is en dus trouwt de bruidegom met zijn "nieuwe" achternaam Aertsen op 2 juni 1865 te Dongen:In deze huwelijksakte wordt opgemerkt dat de achternaam van de bruidegom in de overlijdensakte van zijn eerste echtgenote foutief is gespeld als Aertse!!

De bruidegom heet sindsdien dus Aertsen, tot aan zijn overlijden. Op 23 december 1888 overleed te Oosterhout Antonie Aertsen, 62 jaar, zoon van Martinus Aertsen en Maria van Gils, echtgenoot van Anna Maria van de Veeken en weduwnaar van Petronella de Jong:Maar daarmee is het verhaal nog niet ten einde. Op 28 juni 1905 overleed te Oosterhout: Antonie Aertsen, 79 jaar, geboren Oosterhout, zoon van Martinus Aertsen en Maria van Gils:Wanneer is Antonie Aertsen, die tweemaal gehuwd was, overleden? Anna Maria van der Veeken overleed te Oosterhout op 6 oktober 1903 als weduwe van Antonie Aertsen. We mogen dus aannemen dat haar echtgenoot in 1888 is overleden. Maar wie overleed er dan op 28 juni 1905?

Een onderzoek in de ëénjarentafel van overlijden van 1905 van Oosterhout leverde iets merkwaardigs op: Antonie Aertsen wordt niet in die tafel vermeld, maar wel wordt onder nummer 136 ene Antonie Ernst vermeld met als dagtekening 30 juni 1905:


Zou zich hier dan het uiterst zeldzame geval voor hebben gedaan, dat het dubbel van het overlijdensregister niet een exacte kopie is van het origineel? Raadplegen van het dubbel via de website van familysearch leverde de bevestiging


Op 28 juni 1905 overleed te Oosterhout Antonie Ernst, geboren Oosterhout, 69 jaar, zoon van Govert en Ida van Gils. Hij werd op 2 juni 1836 te Oosterhout geboren.