donderdag 30 september 2010

Tekst op de Kaart van Zijnen

De Kaart van Zijnen, gemaakt in 1760, geeft de Heerlijkheid van Tilburg en Goirle weer. Dat was het grondgebied van de graaf Gijsbertus Steenbergensis, wonend in het kasteel van Tilburg. De kaart is getekend door Diederik van Zijnen, die er in 1760 aan de bovenkant de volgende tekst aan toevoegde:

KAARTE DER HEERLYKHEEDEN VAN TILBORG EN GOIRLE OPGENOMEN DOOR DIEDERIK ZYNEN ANNO 1760


KAARTE DER HEERLYKHEEDEN VAN TILBORG EN GOIRLE, GELEEGEN IN DE MAJORIE VAN SHERTOGENBOSCH, QUARTIER VAN OOSTERWYK.

Soo als deselve Opgenoomen zyn in de Jaaren 1758, 1759 en 1760; waar op zyn gebragt geworden deselver Limiet scheidingen met de naast aangrensende Heerlykheeden en Dorpen, soo als die den ondergeschreeven aangeweesen zyn geworden, door luiden van hooge Jaren die daar van de beste kundigheid hebben, door overleevering van haare Ouderen en het ordinair gebruiken der Gemeentens gronden: zynde deselve Limiet scheidingen op dese Kaarte aan de binnen zyde met differente couleuren afgeset.

Het Kaartje der Haans Hoeve is boven afgesneden, ter plaatse van A tot B, om de Kaarte een mindere hoogte te geven en onnoodige leedige vacken voor te komen; is het selve in een ruit geplaatst aan de regter zyde der Kaarte boven in den hoek.

Verders zyn ook met een groene couleur gedekt en in yder Perceel (Volgens de meetingen door den geadmitteerde Landmeeter Daniel Verhoeven gedaan in ´t Jaar 1732) beschreven de begrootingen der particuliere Domeinen, welke benevens, welke benevens gemelde Heerlyheeden zyn toebehoorende, aan den Hoog WelGebooren Heer GYSBERTUS STEENBERGENSIS GRAVE VAN HOGENDORP, VRY HEER VAN HOFWEGEN, TILBORG EN GOIRLE &: &: &. Wordende dese Kaarte, zyn Hoog Wel Geboore, met allerdiepste respect opgedraagen; door desselfs onderdanige en gehoorsame dienaar

D. Zynen

Tilborg den 30 September 1760.

Geen opmerkingen: